Ακατάσχετα και αφορολόγητα τα χρηματικά βοηθήματα των Δήμων

Διάταξη του νομοσχεδίου για τον «Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει πως τα βοηθήματα που παρέχονται από τους Δήμους σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών θα είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Η επίμαχη διάταξη αναφέρει τα εξής: «Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου η συγκεκριμένη διάταξη επιχειρεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα των αποδιδόμενων ποσών των εν λόγω χρηματικών βοηθημάτων, τα οποία δίδονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σοβαρής και έκτακτης ανάγκης, προς κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών των δικαιούχων. Καθίσταται σαφές, ότι δικαιούχοι των βοηθημάτων είναι οικονομικά αδύναμοι πολίτες και πολύτεκνοι οι οποίοι διατελούν σε ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση.
«Η με οποίονδήποτε τρόπο έμμεση μείωση των χορηγηθέντων ποσών ή και τυχόν εις ολόκληρο παρακράτησή τους, από αιτίες που ρητά αναφέρονται στην προτεινόμενη διάταξη, ακυρώνει το σκοπό του νομοθέτη που τα προέβλεψε», σημειώνεται σχετικά.


 http://www.cnn.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top