Τι χρειάζεται για να κατοχυρωθεί η ελάφρυνση 10% δαπάνης για δωρεές

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), το ποσό του φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών των δωρεών χρηματικών ποσών προς το Δημόσιο, προς τα ΝΠΔΔ και τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, προς ιερούς ναούς, ιερές μονές, προνοιακά και κοινωφελή ιδρύματα και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που εξυπηρετούν κοινωνικούς και άλλους κοινωφελείς σκοπούς, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.
Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών χρηματικών ποσών απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
  • Γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το οποίο εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα όπου υφίσταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου για το σκοπό αυτό, το οποίο θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή, κατά περίπτωση.
  • Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.
Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών με όρο, απαιτείται βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο δωρεοδόχο.
Επισημαίνεται, αναφορικά με τις δωρεές που καταβάλλονται υπέρ των νομικών προσώπων μη


 Πηγή: eleftherostypos.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top